Chevron Left
Innovating with Data and Google Cloud בעברית に戻る

Google Cloud による Innovating with Data and Google Cloud בעברית の受講者のレビューおよびフィードバック

コースについて

טכנולוגיית הענן לבדה מספקת לעסק חלק קטן בלבד מהערך האמיתי שלה. כשהיא משולבת עם נתונים בנפח רב מאוד, נוצרת העוצמה שמאפשרת להפיק ערך וליצור חוויות חדשות ללקוחות במסגרת הקורס הזה תלמדו מהם נתונים, איך השתמשו בהם בעבר בחברות לצורך קבלת החלטות ולמה הם קריטיים כל כך ללמידה חישובית. :בנוסף, בקורס הזה יוצגו ללומדים מושגים טכניים כמו - נתונים מובְנים ולא מובְנים - מסד נתונים - (data warehouse) מחסן נתונים - (data lakes) אגמי נתונים .הנפוצים ביותר בתחום הנתונים, ובמוצרים כאלה ששיעור השימוש בהם גדל במהירות הרבה ביותר Google Cloud בהמשך, הקורס יעסוק במוצרי...
フィルター: